1/48 Shimbu Sakura Tokubetsu kogeki-tai decals

Looking for 1/48 Shimbu Sakura Tokubetsu kogeki-tai decals from Tamiya Mitsubishi Ki-46 III Type 100 Command Recon Plane (Dinah) 61092decal sheet.
e2d9d7e17a8b851051ee118b75858747